070-140 47 76 info@vidacore.se

Tjänster

Jag är din partner för utifrån ett helhetsperspektiv på verksamhet, ledarskap och välmående! Utifrån en bred kompetens erbjuder vi: 

💼 HR-tjänster

🚀 Ledarutveckling

🤝 Coaching

🎓 Föreläsningar & Workshops

 

 

Hållbara prestationer & Välmående!

 

HR-tjänster

Utifrån ett brett perspektiv erbjuder jag tjänster för att stödja verksamhetens utveckling och framgång genom dess mänskliga resurser. Jag stöttar i allt från specifika personalärenden till att upprätta policys och strategier framåt. Med kompetens inom arbetsrätt, arbetsmiljöarbete och strategi hjälper jag små och medelstora företag att effektivt och hållbart hantera uppkomna frågor och bygga strategier.

Ledarutveckling

Arbete som ledare är en färdighet som behöver tränas. När en ledare tillträder sin befattning kan det vara utifrån goda kunskaper inom branschen, men en avsaknad av ledarskapsträning. För att kunna leda verksamheten i önskad riktning behövs träning i hur detta görs. För att leda andra behövs först självkännedom och färdighet att leda mig själv. Utifrån nuvarande kompetens hjälper jag ledare att utveckla sitt ledarskap utifrån skräddarsydda program.

Coaching

Coaching är användbart både i professionell och privat coaching. Det är ett utmärkt stöd för att göra förändring och utveckling och kan handla om att uppnå mål, förbättra kommunikation, hantera stress och förändringar, utveckla ledarskap och karriär. Vidacore arbetar med katalyserande coaching vilket handlar om att hjälpa människor att hitta sina egna svar på 1) vad de vill, och 2) vad som ska till för att de ska kunna komma dit. Och sen få det gjort.

Föreläsningar

Under konferenser efterfrågas ofta föreläsningar för att bidra till inspiration och utbildning. Våra föreläsningar skräddarsys utifrån kundens önskemål och områden föreläsningar handlat om tidigare är:

🎯 Motivation & handlingskraft

🧠 Hälsa & Välmående

💬 Bemötande

🌿 Stresshantering

Workshops

Workshops är ett effektivt arbetsmöte och välfungerande arbetsform när det finns ett tydligt mål, hög delaktighet, gemensamt ägarskap och hög kreativitet. Som extern mötesledare kan jag bidra med neutralitet och låta hela gruppen arbeta fram innehållet till resultat. För att jobba i workshopformat krävs noggrana förberedelser, fokuserat genomförande och uppföljning av arbetet. När alla bitar är på plats kommer workshop vara grund för fortsatt utveckling eller förändringsresa. 

Välmående

älsa och välmående är grunden för att vi människor ska fungera väl i livet och kunna prestera i arbetslivet. Att arbeta med välmående kan ha olika perspektiv, det kan vara allt från rehabiltering till hälsofrämjande aktiviteter. Allt utifrån behov. I arbetet med välmående brukar jag dela upp det i tre delar: kost, rörelse och återhämtning. Att göra en uppdelning utifrån dessa rubriker brukar göra det enklare för klienten att kunna arbeta med det som hen verkligen behöver. 

Öppna kurser och utbildningar

Helena Vidal, Vidacore AB

Stress och återhämtning

Datum: 
Plats: 
Pris: 

Du får lära dig hur du kan ta hand om dig själv lite mer!

Vi öppnar upp anmälan till kurs Självledarskap och Välmående.
Vi kommer att träffas 5 torsdagar i Kungälv med start 9/11 för att utforska och bygga starkare mentala muskler för att kunna leda oss själva mot att öka välmåendet i livet. Under kursen kommer vi testa verktyg hämtade från mindfulness och vi kommer ha fokus på hur vi kan leda oss mot ökat välmående utifrån hjärnans principer.

För mer info och anmälan maila:
kurs@vidacore.se

Personligt bokslut

Datum:
Plats: Digitalt via Teams
Pris:

Du får lära dig hur du kan arbeta med personligt bokslut!

För många av oss går vardagen i ett rasande tempo! Plötsligt har det passerat ett år och vad var det egentligen som hände? Genom att avsätta tid för reflektion över årets innehåll finns många insikter att hämta. 

Vi träffas 3 ggr digitalt för att tillsammans genomföra våra individuella personliga bokslut. Dvs vi kommer att i grupp få frågor som var och en arbetar med själv under kurstillfället. Vi kommer lägga fokus på betydelsefulla händelser, lärande, tacksamhet  och framåtriktning.

För mer info och intresseanmälan maila:
kurs@vidacore.se

Vidacore i Kungälv AB

Vi arbetar med ledare, medarbetare, team och individer utifrån ett hållbart helhetsperspektiv

Vidacore coaching

Frågor & svar

Hur går en workshop till?

En workshop går till så att vi gör en gemensam genomgång, därefter brukar vi starta upp den kreativa processen genom att var och en får tänka till och notera egna ord på post it-lappar.

När allt är uttömt individuellt sätter vi lappar på en tavla för att tillsammans kategorisera och arbeta fram ett resultat. Avslutningsvis en summering av vad vi kom fram till.

Vilken typ av uppdrag tar du?

Jag tar mig an uppdrag inom HR-relaterade ärenden, coaching för individuell och professionell utveckling, utveckling av grupper och team, ledarskaps- och medarbetarutveckling, organisationsutveckling och uppdrag kopplade till förändring mot välmående livsstillsfaktorer. Jag håller även föreläsningar inom hälsa och hållbart arbetsliv.

Hur bokar jag en tid för coaching?

Boka tid görs allra enklast genom att använda den digitala kalendern, men det går också bra att maila eller ringa för bokning.

Vad kostar det för olika uppdrag?

Kostnaden för uppdrag varierar utifrån behov och uppdragsomfång och du får alltid skriftligt prisförslag i samband med vårt första möte.

Var håller ni utbildningar och föreläsningar?

Vi håller utbildningar och föreläsningar i våra egna lokaler Kungälv, men har också möjlighet att hålla föreläsningar och utbildningar i era företagslokaler.

Vi arbetar mest i Kungälv med omnejd, men kan också resa längre för ett uppdrag om detta efterfrågas.